Majestec Trading (Thailand) Co.,Ltd.

We are trading “Quality”

“Quality” of Product “ สินค้าที่มาเจสเทค เทรดดิ้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดทั่วไป เราเชื่อว่าความแตกต่างที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ คือ “นวัตกรรม” เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา

“Quality of People” เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” มากที่สุด ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ใหม่เพื่อให้ทุกคนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้านำเสนอ เพื่อผลักดันให้ทุกคนใช้ศักยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น “ความคิดสร้างสรรค์” เท่านั้นที่จะทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างยั่งยืน และสิ่งเหล่านีจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากเราไม่ทำงานร่วมกันเป็นทีม

“Quality of Service” การให้บริการด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้สินค้าที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นแตกต่างสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เรามุ่งเน้นการทำตลาดแบบอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ของสินค้า พร้อมๆ ไปกับการจัดวางกลยุทธ์ทางการขายที่แยบยลตรงเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าจะถึงมือผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ และเจ้าของสินค้าในระยะยาว การให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ถือเป็นหน้าที่และการให้บริการอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการบริการหลังการขาย ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้นั้นพนักงานของบริษัทฯ จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบครัน รอบด้าน เพื่อให้ลูกค้านำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้การปิดการขายในแต่ละรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะดูแลลูกค้าทุกท่านตามที่ได้ให้สัญญาไว้อย่างแน่นอน